Cwrs Adolygu Bwrdd HFSA 2018 HF | Cyrsiau Fideo Meddygol.

HFSA 2018 HF Board Review Course

pris rheolaidd
$ 30.00
pris gwerthu
$ 30.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 Cwrs Adolygu Bwrdd HFSA 2018 HF

Pynciau a Siaradwyr:

 - Fformat: 38 Ffeil Fideo (fformat .mp4).

Gwybodaeth Cyfarfodydd Cyffredinol

Mae cynnwys Cwrs Adolygu'r Bwrdd 2018 yn seiliedig ar lasbrint cynnwys ABIM ar gyfer yr arholiad ardystio mewn Methiant Calon Uwch a Cardioleg Trawsblannu. Bydd y gweithgaredd hwn yn defnyddio cyflwyniadau didactig cryno gan arbenigwyr cenedlaethol, astudiaethau achos a thrafodaethau panel. 

 

Ymdrinnir â'r meysydd canlynol:

 • Epidemioleg ac Achosion Methiant y Galon
 • Pathoffisioleg Methiant y Galon
 • Gwerthuso Rheolaeth Methiant y Galon Cleifion mewn Ysbytai
 • Rheoli Methiant y Galon
 • Cymariaethau neu Amodau Cydfodoli
 • Llawfeddygaeth y Galon mewn Methiant y Galon
 • Trawsblannu Calon
 • Cefnogaeth Cylchrediad Mecanyddol
 • Gorbwysedd Arterial Pwlmonaidd
 • Pynciau Rheoli HF Cyfoes
Cynulleidfa Fwriedir

Cwrs Adolygu Ardystiad y Bwrdd 2018: Mae AHFTC wedi'i fwriadu ar gyfer meddygon, nyrsys, ymarferwyr nyrsio, fferyllwyr, gwyddonwyr, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n arbenigo neu sydd â diddordeb mewn methiant y galon.

Amcanion Dysgu

Ar ôl cwblhau'r gweithgaredd, bydd cyfranogwyr yn dangos gwell cymhwysedd a gallu i:

Ar gyfer yr Arholiad Ardystio mewn Methiant Calon Uwch a Cardioleg Trawsblannu:

 1. Nodi bylchau mewn gwybodaeth am fethiant datblygedig y galon a chardioleg trawsblannu
 2. Ymdrechion astudiaeth ffocws ar lenwi bylchau gwybodaeth a nodwyd
 3. Ymarfer ar gyfer yr arholiad ardystio gyda chwestiynau prawf amlddewis yn null ABIM

Ar gyfer Ymarfer Clinigol:

 1. Disgrifio epidemioleg methiant y galon, gan gynnwys ffactorau amgylcheddol, a gweithredu strategaethau ar gyfer atal methiant y galon
 2. Disgrifiwch pathoffisioleg methiant y galon, gan gynnwys ffisioleg arferol a mecanweithiau cydadferol a maladaptive
 3. Aseswch a dilynwch y claf â methiant y galon acíwt neu ddatblygedig, gan ddefnyddio profion a biofarcwyr anfewnwthiol ac ymledol
 4. Gweithredu therapi yn seiliedig ar ganllaw i gleifion â methiant cronig y galon, gan gynnwys asiantau ffarmacoleg; opsiynau nad ydynt yn ffarmacologig, megis diet ac ymarfer corff; a dyfeisiau y gellir eu mewnblannu
 5. Gweithredu strategaethau gofal priodol ar gyfer cleifion sy'n cael cemotherapi neu â gorbwysedd ysgyfeiniol, methiant y galon gyda ffracsiwn alldafliad cadwedig, neu syndrom cardiorenal
 6. Rheoli comorbidities mewn cleifion â methiant cronig y galon, gan gynnwys anadlu anhwylder cysgu, anemia, ac iselder
 7. Gweithredu strategaethau ar gyfer rheoli clefydau yn effeithiol y claf â methiant y galon datblygedig, gan gynnwys gofal lliniarol a phontio i ofal cleifion allanol
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan