Adolygiadau Ymarferol Arferion Rhagnodi Opioid 2018 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Practical Reviews Opioid Prescribing Practices 2018

pris rheolaidd
$ 15.00
pris gwerthu
$ 15.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 Adolygiadau Ymarferol Arferion Rhagnodi Opioid 2018

Pynciau a Siaradwyr:

 

Amcanion Dysgu

Ar ôl cwblhau'r gweithgaredd hwn, bydd y cyfranogwr yn gallu:

  • Diffiniwch y termau “poen” a “phoen cronig.”
  • Rhowch enghreifftiau o gleifion risg uchel posibl ar gyfer camddefnyddio opioid yn seiliedig ar y 3 maes canlynol: hanes teulu, hanes / ymddygiad personol, a ffactorau amgylcheddol.
  • Disgrifiwch sut y gallai darparwr gofal iechyd asesu poen cronig claf a mesur y canlyniadau ar ôl cychwyn triniaeth.
  • Trafodwch werth therapi corfforol a therapi ymlacio wrth reoli poen cronig.
  • Rhestrwch o leiaf bum cyffur di-opioid a allai gynnig therapi rheng flaen ar gyfer rheoli poen nad yw'n gysylltiedig â chanser.
  • Crynhowch ganllawiau'r Canolfannau Rheoli Clefydau (CDC) sy'n ymwneud ag arfer rhagnodi priodol ar gyfer meddyginiaethau poen.
  • Trafodwch baradocs defnyddio opioidau i drin cleifion y mae eu poen cronig wedi'i reoli'n llwyddiannus gydag opioidau tymor hir hyd at yr amser hwn.
  • Nodwch a yw nifer yr achosion o ddarparwyr yn colli eu trwydded mewn gwirionedd neu'n cael unrhyw gamau cyfreithiol yn eu herbyn ynghylch arferion rhagnodi opioid yn fawr neu'n fach.
  • Disgrifio Rhaglenni Monitro Cyffuriau Presgripsiwn a thrafod eu defnydd wrth ragnodi meddyginiaethau opioid.
  • Trafodwch sut y gellir defnyddio'r ap ffôn clyfar o'r enw App Poen Brigham ac Ysbyty'r Merched fel rhan o raglen rheoli poen cronig claf.
  • Gwahaniaethwch rhwng poen acíwt a chronig.
  • Dwyn i gof ystadegau pwysig o'r cof am nifer y marwolaethau oherwydd gorddos cyffuriau yn yr UD a sut mae hyn yn gysylltiedig â nifer y bobl a gollwyd yn 911 a nifer y milwyr a laddwyd yn Rhyfel Fietnam.
  • Crynhowch o leiaf 3 cham y gall darparwyr eu cymryd i leihau'r epidemig opioid.
  • Rhestrwch rai dewisiadau amgen nonopioid yn lle rheoli poen ysgafn, poen cymedrol i ddifrifol, a phoen difrifol.
  • Trafodwch yr effaith y mae rheoliadau ffederal a gwladwriaethol newydd ar arferion rhagnodi opioid yn ei chael ar orddosau sy'n gysylltiedig â phresgripsiwn ac arferion rhagnodi darparwyr.
  • Disgrifiwch o leiaf 4 pwnc y mae'n rhaid i ddarparwyr eu trafod yn fanwl â'u cleifion cyn rhoi presgripsiwn ar ôl llawdriniaeth iddynt ar gyfer meddyginiaethau poen opioid.
  • Rhestrwch o leiaf 3 sgil-effaith gyffredin sy'n gysylltiedig ag opioid.
  • Gwahaniaethwch rhwng potensial caethiwus Atodlen I, Atodlen II, Atodlen III, Atodlen IV, a narcotics Atodlen V.
  • Crynhowch yr anghysondeb rhwng triniaeth dibyniaeth yn erbyn afiechydon eraill fel y mae'n ymwneud â mynediad at ofal.

Cynulleidfa Darged

Dyluniwyd y gweithgaredd addysgol hwn ar gyfer Meddygon, Ymarferwyr Nyrsio, Cynorthwywyr Meddyg, Deintyddion, a Llawfeddygon Llafar a Genau-wynebol.

Pynciau / Llefarydd:

RHAN 1: Rheoli Therapi Opioid mewn Cleifion Risg Uchel

RHAN 2: Epidemig Opioid

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan